Logo SP155 Kraków
Szkoła

Nabór do klasy VII dwujęzycznej

DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej

OGŁASZA NABÓR

DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

z wiodącym językiem angielskim

Co oznacza nauczanie dwujęzyczne?

 1. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego do 5 tygodniowo.
 2. Przedmioty prowadzone są częściowo lub całkowicie w języku angielskim (historia, informatyka, biologia)

Warunki przyjęcia do klasy dwujęzycznej:

 1. Złożenie wstępnej deklaracji do 19 maja 2023
 2. Wynik testu kwalifikacyjnego
 3. Świadectwo ukończenia klasy VI
 4. Kandydaci nie będący uczniami SP155 zobowiązani są do dostarczania w dniu testu tj. 06.06.2023 (wtorek) uzupełnionego wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej umieszczonego na stronie szkoły.

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej odbywa się w kilku etapach. Rozpoczyna się telefonicznym  lub pisemnym zgłoszeniem wstępnej deklaracji kandydata w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia przyjmowane są  do 19 maja

w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Tel: 12 647 10 08

Kolejnym etapem jest przystąpienie kandydata do testu kwalifikacyjnego6 czerwca 2023o godzinie 15:40.Warunkiem przyjęcia do klasy jest liczba punktów  uzyskanych na teście kompetencji językowych, oceny z języka angielskiego, biologii, informatyki i historii w klasie szóstej. Uczeń otrzymuje dodatkowe punkty za ukończenie klasy VI z  wyróżnieniem.

Jak  przygotować się do testu?

Uczniowie pragnący przystąpić do testu kwalifikacyjnego do klasy dwujęzycznej powinni się wykazać wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi treści zawarte w podstawie programowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Zadania  będą sprawdzały predyspozycje językowe uczniów oraz  następujące umiejętności:

 1. rozumienie wypowiedzi pisemnych
 2. rozumienie ze słuchu
 3. rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Zagadnienia leksykalne:

 • Człowiek
 • Miejsce zamieszkania
 • Szkoła
 • Żywienie
 • Zakupy
 • Podróżowanie
 • Praca
 • Życie prywatne

Struktury gramatyczne:

 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Przedimki
 • Zaimki
 • Stopniowanie przymiotników
 • Czasowniki modalne: can, must, could, should
 • Question Tags (dopowiedzenia)
 • Czasowniki nieregularne
 • Czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous,Past Simple, Present Perfect, Future Simple)
 • Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
 • reagowanie językowe w sytuacjach życia codziennego

Literatura:

Podręczniki szkolne dla klas IV-VI

‘’Elementary Vocabulary’’ by B.J. Thomas   Wydawnictwo: Longman Group

‘’Essential Grammar in Use’’ by Raymond Murphy   Wydawnictwo: Cambridge

“Elementary Language Practice” by Michael VinceWydawnictwo: Macmillan