Logo SP155 Kraków
Szkoła

Badania ankietowe dotyczące poczucia łączności ze społecznością szkolną

Agnieszka Tkacz, Dominika Woźniakiewicz, Katarzyna Zadęcka, Marzena Polek, Agnieszka Cibor

Raport z badań ankietowych dotyczących wiedzy ekologicznej, przeprowadzonych przed projektem i po projekcie wśród wybranych klas II-III i wybranych nauczycieli

Badania ankietowe przeprowadzono w pierwszym i ostatnim miesiącu uczestniczenia w programie (Marzena Polek, Dominika Woźniakiewicz, Katarzyna Zadęcka, Agnieszka Tkacz, Agnieszka Cibor)
I. Wyniki badania ankietowego uczniów wskazują, że nastąpił wzrost świadomości ekologicznej wśród nich. Z 75% na 100% wzrósł odsetek dzieci, które mają świadomość, na czym polega recykling. Podczas udziału w programie uczniowie rozwinęli wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii i są w stanie podać ich więcej, niż na jego początku. Badani opisują także znacznie więcej działań, jakie można podjąć, aby chronić środowisko. Przykładami są propozycje:
  • Zmniejszyć zużycie plastiku poprzez korzystanie z naczyń wielokrotnego użytku
  • Oszczędzać wodę, np. zamykając kran podczas mycia zębów
  • Sadzić drzewa i dbać o rośliny.
Zaobserwowano wzrost świadomości, jak ważne jest oszczędzanie energii elektrycznej. Dzieci podają powody konieczności oszczędzania energii. Stwierdzają, że oszczędzamy energię:
  • Ponieważ chcemy, aby rachunki za prąd były niższe
  • Ponieważ energia elektryczna jest droga
  • Ponieważ oszczędzając energię, pomagamy chronić środowisko naturalne i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
Poprzez działania projektowe, uczniowie klas II i III zyskali wiedzę na temat efektu cieplarnianego. Wszyscy poprawnie definiują to zjawisko. Wzrosła świadomość na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza – wszystkie dzieci poprawnie je wskazują. Każde dziecko zyskało również umiejętność wskazywania zalet korzystania z transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu. Podają m.in. powody takie, jak:
  • Mniej zanieczyszczeń powietrza
  • Więcej miejsca na drogach dla innych pojazdów
  • Oszczędność pieniędzy na paliwo
WNIOSKI:
Wyniki badania ankietowego uczniów wyraźnie wskazują na pozytywny wzrost świadomości ekologicznej wśród nich. Jest to bardzo zachęcające i sugeruje, że program edukacyjny, w którym uczestniczyli, przyniósł pożądane rezultaty. Aby kontynuować tę pozytywną tendencję, warto skupić się na dalszym rozwijaniu wiedzy uczniów na temat ochrony środowiska i sposobach jej wspierania. Można np. zwiększyć edukację na temat recyklingu oraz skupić się na promowaniu działań proekologicznych, takich jak korzystanie z naczyń wielokrotnego użytku, oszczędzanie wody czy sadzenie drzew.
Ważne jest również kontynuowanie edukacji na temat oszczędzania energii elektrycznej i jego wpływu na środowisko. Konieczne jest zachęcanie dzieci do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii oraz do rozumienia związku pomiędzy oszczędzaniem energii a ochroną środowiska. Ponadto, warto kontynuować edukację na temat efektu cieplarnianego i źródeł zanieczyszczenia powietrza, aby uczniowie mieli pełniejsze zrozumienie tych zagadnień.
Warto również dalej promować korzystanie z transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu, co może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza i poprawy jakości życia. Kontynuacja działań edukacyjnych oraz świadome podejmowanie działań proekologicznych przez uczniów mogą przyczynić się do dalszej poprawy świadomości ekologicznej oraz zachęcenia innych do podejmowania podobnych działań.

  II. Wyniki badania ankietowego nauczycieli wskazują, że nastąpił wzrost świadomości ekologicznej wśród nich. Zarówno na początku i na końcu projektu wszyscy nauczyciele mieli świadomość, na czym polega recykling. Podczas udziału w programie nauczyciele rozwinęli wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Zaobserwowano również wzrost świadomości, jak ważne jest oszczędzanie energii elektrycznej. Poprzez działania projektowe nauczyciele rozbudowali wiedzę na temat efektu cieplarnianego. Wszyscy poprawnie definiują to zjawisko. Wzrosła także świadomość na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza i sposobów dbania o czyste powietrze. Po realizacji projektu nauczyciele wskazują więcej zalet korzystania z transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu.
    WNIOSKI:
    Na podstawie wyników badania ankietowego nauczycieli można wnioskować, że program edukacyjny dotyczący ekologii był skuteczny w zwiększeniu świadomości ekologicznej wśród respondentów. Należy kontynuować działania edukacyjne nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju, recyklingu, odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzania energii elektrycznej. Dodatkowo, istotne jest dalsze kształtowanie wiedzy nauczycieli na temat efektu cieplarnianego, źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz promowanie korzystania z transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu. Edukacja nauczycieli w tych obszarach przyczyni się do przekazywania właściwych informacji oraz wartości ekologicznych uczniom, co ma kluczowe znaczenie dla budowania społeczeństwa bardziej odpowiedzialnego ekologicznie. 

Badania ankietowe dotyczące poczucia łączności ze społecznością szkolną

Jednym z działań w Programie Mobilności Kadry Edukacyjnej, pt.: „Uczenie się i nauczanie poprzez działanie” jest przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego poczucia łączności ze społecznością szkolną oraz postaw wobec różnych kultur i stereotypowego podejścia do innych narodów.

Raport z przeprowadzonego wśród uczniów klas VI-VII badania ankietowego, dotyczącego poczucia łączności ze społecznością szkolną oraz postaw wobec różnych kultur i stereotypowego podejścia do innych narodów

W marcu 2024 roku wśród 118 uczniów wybranych klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie przeprowadzono ankietę dotyczącą poczucia łączności ze społecznością szkolną oraz postaw wobec różnych kultur i stereotypowego podejścia do innych narodów.

Zdecydowana większość uczniów czuje się częścią społeczności szkolnej. Około ¼ badanych nie jest w stanie określić, czy czuje się jej częścią. Co dziesiąty uczeń stwierdza, że nie czuje się związany ze szkołą.

Ponad połowa respondentów regularnie uczestniczy w wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez szkołę. Blisko 17% uczniów ma obojętny stosunek do tych aktywności. Co piąty badany nie uczestniczy w organizowanych wydarzeniach.

Większość dzieci zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że może liczyć na wsparcie ze strony innych uczniów i nauczycieli. Blisko co piąty badany nie ma zdania na ten temat. Co trzeci przyznaje, że nie czuje wsparcia od innych.

Ponad połowa badanych chętnie wzięłaby udział w większej ilości działań organizowanych celem integracji społeczności szkolnej. 18,6% uczniów uważa, że nie ma potrzeby zwiększania ilości tych działań. 27,1% dzieci nie ma zdania na ten temat.

Wyniki badania wskazują, że 65% badanych szanuje różnice kulturowe i stara się uczyć o innych kulturach. 16,9% uczniów nie jest zdecydowanych co do odpowiedzi. Co czwarte dziecko nie zgadza się ze stwierdzeniem, że stara się uczyć o innych kulturach.

Blisko 40% respondentów uważa, że stereotypy na temat innych narodów są niesprawiedliwe i niebezpieczne. Co czwarty uczeń nie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast co trzeci nie ma zdania na ten temat.

Połowa badanych potwierdza, że często spotyka się z osobami o różnych kulturach i stara się być otwartym na ich punkt widzenia. Co piąty uczeń nie spotyka osób pochodzących z innych kultur. Co trzeci uczeń nie wypowiada się w tym temacie.

Prawie połowa ankietowanych twierdzi, że edukacja na temat różnorodności kulturowej powinna być bardziej akcentowana w szkole. Co czwarty uczeń nie widzi potrzeby intensyfikowania działań edukacyjnych w tym zakresie. Prawie co trzeci uczeń nie ma zdania na tenże temat.

Działanie w zakresie mobilności – szerzenie wiedzy wśród uczniów na temat krajów partnerskich programu.

Jednym z działań w zakresie mobilności jest szerzenie wiedzy wśród uczniów na temat krajów partnerskich programu. Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie wybranych klas 7 i 8 mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat krajów uczestniczących w Programie Mobilności Kadry Edukacyjnej, pt.: Uczenie się i nauczanie poprzez działanie.

Celem ogólnym podjętego działania było szerzenie wiedzy na temat kultury, gospodarki i historii krajów Unii Europejskiej.

Celami szczegółowymi były:

– usprawnianie komunikacji językowej uczniów,
– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
– kształtowanie procesu sprawnego selekcjonowania informacji, które zostały podane w języku angielskim,
– wdrożenie do sprawnego posługiwania się językiem angielskim podczas pracy w grupie.

Uczniowie oglądali filmy anglojęzyczne, które zostały przygotowane przez nauczycieli, a następnie grali w grę kahoot, podsumowującą temat. Została przeprowadzona dyskusja dotycząca korzyści wynikających z przynależności do Unii Europejskiej. Rywalizacja międzyklasowa wyłoniła uczniów o największych umiejętnościach zdobywania informacji z nagrań dźwiękowych. Zostali oni docenieni dodatkową oceną z aktywności z języka angielskiego. Zorganizowany konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej, będących naszymi partnerami, dał uczniom możliwość poszerzenia swoich horyzontów i wzbudził w nich chęć do podróżowania oraz poznawania innych kultur, kuchni czy zwyczajów.

Wnioski:

– wskazane jest kontynuowanie oddziaływań, mających na celu poszerzanie wiedzy wśród uczniów na temat krajów Unii Europejskiej,

– należy organizować lekcje języka angielskiego oraz innych przedmiotów w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość prowadzenia dyskusji na tematy istotne społecznie, związane z kulturą, światopoglądem, zmianami gospodarczymi i klimatycznymi w krajach UE,

– niezbędne jest prowadzenie zajęć w języku angielskim, dające możliwości rozwijania kompetencji komunikacyjnych w tymże języku,