Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

PROGRAM

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 „MALI ŚWIATU”

działającego w Szkole Podstawowej nr 155

 1. im. Św. Jadwigi Królowej

w Krakowie

 

                                                                  „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II

 

 

CELE PROGRAMU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia, wrażliwości
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych możliwości i doświadczeń
 • Kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy i otwartości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
 • Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym
 • Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje
 • Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • Zebrania Szkolnego Koła Wolontariatu zwoływane przez przewodniczącego
 • Okazjonalne plakaty
 • Tablica informacyjna
 • Informacje w dzienniku Librus
 • Informacje na stronie internetowej szkoły
 • Sprawozdanie z działalności Koła

REGULAMIN

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU „MALI ŚWIATU”

& 1

STRUKTURY OGÓLNE

 • Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
 • Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 • Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 • Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
 • Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy  czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły.
 • Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu „Mali Światu” jest siedziba szkoły.

& 2

Obszary działania

 • Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
 • Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: na terenie szkoły i na rzecz szkoły oraz w akcje poza terenem szkoły.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
 • Współpraca z nauczycielami  polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży .
 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

& 3
Wolontariusze

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.                                                       

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.                                                                                                                             

3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.                      

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomoc w domu, praca jest bezpłatna.                                                                                                                                                    

5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, odpowiedzialnością i troską o innych.                                                                                                                                          

6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.                                                                                                                                                                                                        

7. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.                                                                                                                             

8. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.                   

9.     W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji .

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia własnych propozycji, inicjatyw,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje,
 • otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy, pod warunkiem systematycznego udziału w spotkaniach Koła i organizowanych pracach wolontariatu,
 • rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu o swej decyzji przewodniczącego Koła

 Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną, kulturalną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna,
 • wzorowo reprezentować swoją szkołę,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
 • wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 2 akcjach organizowanych przez SKW „Mali Światu” w ciągu roku,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach Koła, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy,
 • dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na pracę w SKW „Mali Światu”,
 • wolontariusz może być skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu SKW „Mali Światu”

Cechy wolontariusza

 • Optymizm i chęć do działania
 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • Umiejętność planowania i zagospodarowania czasu wolnego
 • Odwaga, otwartość, empatia, uczciwość
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • Kultura osobista

& 4
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
 • Pochwała Koordynatora lub Dyrektora Szkoły na forum szkoły.
 • List gratulacyjny do rodziców.
 • Nagroda książkowa na zakończenie szkoły podstawowej dla najaktywniejszych wolontariuszy.
 • Uczniowie klas VIII -ych otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty, które są  brane pod uwagę przy przyjmowaniu  do szkół średnich.
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania, może mieć podwyższoną ocenę zachowania.

& 5

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

 • Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu „Mali Światu” stoi przewodniczący (koordynator) wolontariatu.
 • Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli, jak również bezpośrednio podlegają  Dyrektorowi Szkoły.
 • Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.

 Zadania koordynatora i opiekunów

 • Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z osobami i instytucjami potrzebującymi wsparcia.
 • Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 • Reprezentowanie wolontariuszy.
 • Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
 • Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 • Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

& 6                                                                                                                           

Sposoby ewaluacji:

 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu,
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
 • zdjęcia z imprez, prezentacje multimedialne,
 • podziękowania od osób i instytucji,
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

&7                                                                                                                  

Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2. 3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
 3. 4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Przewodnicząca Szkolnego Koła Wolontariatu „Mali Światu”

Beata Szafraniec