Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

W naszej placówce od października 2012 r. prowadzone są zajęcia dla uczniów klas I-III w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu kształcenia poprzez realizację zajęć wyrównujących i rozwijających umiejętności uczniów. Podczas zajęć wykorzystywane są aktywizujące metody z położeniem nacisku na zindywidualizowany proces nauczania zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów. W trakcie zajęć uczniowie uczą się poprzez działanie, obserwację, zabawę i eksperymentowanie. W ramach realizacji zadania zostały zakupione materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: logopedyczne, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,socjoterapeutyczne, dla uczniów zdolnych - rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze.
Od września do grudnia 2013 r, realizowane będą jeszcze zajęcia wyrównawcze i socjoterapeutyczne.